Privacybeleid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.yogini-lilo.be (hierna de 'website').

De website wordt beheerd door Liselotte Dereeper, Kwekerijstraat 30 te 8460 Oudenburg.

De beheerder is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord "we" of "wij" om te verwijzen naar de beheerder.

In deze privacyverklaring willen we op een heldere en transparante manier informatie geven over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom heel zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De informatie die je opgeeft door een inschrijving op de mailing lijst of door een mail te sturen via het contactformulier op de website zijn:

 • Naam en voornaam: dit ter identificatie van de persoon
 • E-mail adres: Indien je ervoor kiest om op de hoogte te blijven van mijn activiteiten, zal je deze per mail ontvangen via MailChimp. Indien je via onze contactpagina informatie aanvraagt, kan ik je per mail antwoorden.

De informatie die je opgeeft bij inschrijving voor een activiteit kan de volgende zijn:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Leeftijd
 • E-mail adres: Het grootste deel van de communicatie verloopt via email. Ik stuur je op je e-mailadres bijvoorbeeld alle praktische informatie over een activiteit, en ook je factuur bezorg ik je per mail. Indien je ervoor kiest om op de hoogte te blijven van mijn activiteiten, zal je dit ook per mail ontvangen.

Liselotte Dereeper houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • de verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u een van onze diensten aanvraagt of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens die u ons rechtstreeks bezorgt via het invulformulier voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan onze activiteiten (taak van algemeen belang),
 • het versturen van nieuwsbrieven, thematische mailings en uitnodigingen (toestemming betrokkene),
 • klachtenmanagement (wettelijke verplichting)
 • het versturen van bestellingen.

Wij stellen als beginsel voorop om geen gebruik te maken van geautomatiseerde besluitvorming voor de doeleinden zoals hierboven omschreven. Geautomatiseerde besluitvorming wordt gedefinieerd als beslissingen over individuen die uitsluitend worden gebaseerd op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking en waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die de betrokken individuen in aanmerkelijke mate treffen.

Om onze dienstverlening te onderhouden en te verbeteren doen we soms een beroep op derde partijen, zoals ontwikkelaars en IT- dienstverleners. Uw persoonsgegevens kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het boeken van lessen door uzelf via Momo
 • het versturen van een nieuwsbrief via MailChimp

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld dan wel op grond van de wet is vereist.
De aldus verkregen informatie met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) wordt overgebracht naar MailChimp/Momp en door hen opgeslagen op servers. Lees het privacybeleid op hun website voor meer informatie.

Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin deze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen en om de doeleinden te realiseren waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruikmaakt van onze diensten. Daarna bewaren we uw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten. Als algemene regel geldt dat we uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan vijf (5) jaar.

We verwijderen we uw gegevens zonder onnodige vertraging wanneer u ons hierom verzoekt. U heeft te allen tijde het recht om de door u verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Bovendien heeft u recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. We doen er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan.

We implementeren de passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

 • alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhoudingdaarvan;
 • we zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Tijdens publieke lessen worden overzichtsfoto's gemaakt in het kader van onze dienstverlening. Personen kunnen hierbij herkenbaar zijn weergegeven. Wanneer een foto echter duidelijk op één of enkele personen focust, kan u zich wel beroepen op het recht op privacy of het recht op afbeelding. Het recht op afbeelding (of portretrecht) is het recht van een geportretteerde persoon om zich in bepaalde gevallen te verzetten tegen publicatie van zijn of haar portret. U kan zich verzetten tegen het gebruik van uw foto. Hiervoor neemt u best contact op via mail aan ons.

Deze foto's kunnen gepubliceerd worden in de nieuwsbrief, op sociale media, op de website, etc.

De aanwezige personen op publieke evenementen worden tijdig geïnformeerd over het feit dat er foto's van hen kunnen worden gemaakt en voor welke doeleinden en publicaties deze afbeeldingen worden gebruikt. Bovendien worden de contactgegevens meegedeeld om verzet aan te tekenen tegen de publicatie van de foto's. Indien nodig, zullen aan de aanwezigen de vereiste toestemmingen worden gevraagd voor het nemen en publiceren van de foto's voor de welomschreven doeleinden.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Alle updates en wijzigingen worden onmiddellijk na de publicatie ervan van kracht. We moedigen u daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van veranderingen die een invloed kunnen hebben op u. Belangrijke wijzigingen zullen uiteraard aan u worden meegedeeld door kennisgeving via courante communicatiekanalen.

Wanneer we van plan zijn de persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, verstrekken we - vóór die verdere verwerking - informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie via dergelijke communicatiekanalen.

U heeft ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

De laatste wijziging gebeurde op 26/05/2018.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens een bezoek aan een website op de computer of ander toestel worden opgeslagen. Cookies worden meestal gebruikt om websites optimaal te laten functioneren, om de handelingen van de bezoekers van de website bij te houden of om bijvoorbeeld je aanmeldgegevens te bewaren. Cookies kunnen niet gebruikt worden om privégegevens van jouw computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen.

Er zijn verschillende soorten cookies die onderscheiden kunnen worden naar gelang hun oorsprong, functie en levensduur.

Functionele cookies

Deze cookies verwijderen zichzelf wanneer u uw browser sluit. Zonder deze cookies kan je de site niet optimaal gebruiken. Ze zijn namelijk noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Analytische cookies

Via software van MailChimp worden geanonimiseerde gegevens over de reacties op de mailing verzameld. Zo kan ik bijvoorbeeld zien hoeveel mensen de mails geopend hebben. Deze cookies kunnen ook voor gerichte marketing doeleinden gebruikt: om op basis van jouw reacties voor jouw relevante inhoud te tonen.

Hoe kan jij je geplaatste cookies verwijderen?

Je kan via de browserinstellingen op je computer het plaatsen van cookies weigeren en reeds geplaatste cookies verwijderen. De manier waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de help functie van jouw browser. Indien jij gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

​Jouw rechten

Recht tot inzage

Je hebt het recht om in te zien welke gegevens ik verwerk. Uiteraard antwoord ik op je vragen. ​

Recht tot verbetering

Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste, of verouderde persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten. Dit kan met een mail.

​Recht om vergeten te worden

Je hebt het recht om vergeten te worden. Dit betekent dat ik jouw persoonsgegevens verwijder uit de database. Let wel: dit is niet altijd mogelijk. Stel dat je nog openstaande facturen hebt, dan heb ik het recht je gegevens niet te vergeten omdat ik me kan beroepen op een wettelijke grondslag om je gegevens te bewaren. Dit voorbeeld is niet exhaustief.

Hou er ook rekening mee dat als je mij vraagt om je gegevens te verwijderen ik voor jou niet meer kan nakijken welke cursussen, workshops of activiteiten je volgde, en je dus ook geen kopie van facturen kan ontvangen, mocht je die in de toekomst ooit nodig hebben.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).